30.10.2008
FZW, Dortmund

Photo 161_4.jpg (105427 Byte) Photo 140_4_1.jpg (87256 Byte) Photo 155_1.jpg (81688 Byte) Photo 160_3.jpg (95721 Byte) Photo 186_3.jpg (85406 Byte) Photo 205_5.jpg (67448 Byte) Photo 142_5_1.jpg (93274 Byte)

Photo 192_7.jpg (94430 Byte) Photo 183_2.jpg (69613 Byte) Photo 191_6.jpg (85134 Byte) Photo 203_1.jpg (85980 Byte) Photo 151_8_1.jpg (92263 Byte)

Photo 176_9.jpg (70873 Byte) Photo 175_8.jpg (72691 Byte) Photo 180_1.jpg (53734 Byte)